Aviso legal

AVISO LEGAL LEI DE SERVIZOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E COMERCIO ELECTRÓNICO | DIOIVA INICIATIVAS, S.L.

1. DATOS IDENTIFICATIVOS: En cumprimento coas obrigas de comunicación establecidas no artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, os seguintes datos aparecen reflectidos: o titular de www.ecovai.com é DIOIVA INICIATIVAS, S.L; CIF B - 70.417.167; enderezo na Rúa da Comunidade Valenciana, 7; Parque Empresarial da Sionlla; 15707 Santiago de Compostela (A Coruña); rexistrada no Rexistro Mercantil de Santiago de Compostela T 225. , F 214, S8, SC 47264 H, I / O; e-mail 1. contacto: info@ecovai.com.

2. PERSOAS USUARIAS: O acceso e / ou uso deste sitio web DIOIVA INICIATIVAS, SL atribúe a condición de USUARIO/A, que acepta, desde o dito acceso e / ou uso, as Condicións Xerais de emprego aquí reflectidas. As condicións anteriores son aplicables independientemente das Condicións Xerais de Contratación, que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

3. USO DO PORTAL: www.ecovai.com ofrece acceso a multitude de informacións, servizos, programas ou datos (en adiante "os contidos") en Internet pertencentes a DIOIVA INICIATIVAS, SL aos que a persoa usuaria pode ter acceso. Esta asume a responsabilidade de uso do portal. A dita responsabilidade esténdese ao rexistro necesario para acceder a determinados servizos ou contidos.

No dito rexistro a PERSOA USUARIA será responsable de proporcionar información verdadeira e lícita. Como consecuencia deste rexistro, á PERSOA USUARIA pode proporcionárselle un contrasinal do que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial del. Comprométese tamén a facer un uso adecuado dos contidos e servizos que DIOIVA INICIATIVAS, SL ofrece a través do seu sitio web, a non utilizalos para actividades que poidan ser ilícitas, contrarias á orde pública, a defensa nacional ou a saúde pública.

En calquera caso, DIOIVA INICIATIVAS, SL resérvase o dereito de modificar unilateralmente, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, a estrutura e deseño do sitio web: modificar ou eliminar servizos ou contidos así como as condicións de acceso e / ou uso o sitio web.

Igualmente DIOIVA INICIATIVAS, SL resérvase o dereito de modificar en calquera momento as presentes condicións de uso, así como calquera outras condicións particulares contidas no sitio web www.ecovai.com

4. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL: conforme ao disposto na Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro de Protección de Datos Persoais, comunicámoslle á persoa usuaria que os datos persoais que nos facilite ofrece voluntariamente, por calquera dos nosos medios de recollida de información, van ser incorporados a ficheiros automatizados de tratamento de datos de carácter persoal titularidade de DIOIVA INICIATIVAS, SL, debidamente rexistrados na Axencia Española de Protección de Datos, co fin de poderlle presentar os nosos servizos, así como mantelo informado sobre relativas á actividade da empresa e os seus servizos.

Os campos marcados con "*" son de carácter obligatorio, de xeito que non cubrilos impedirá que a PERSOA USUARIA goce dalgúns dos servizos e informacións ofrecidos na web. Os datos que estean aí contidos serán tratados de forma confidencial. DIOIVA INICIATIVAS, SL cumpre íntegramente a lexislación vixente sobre a protección dos datos persoais e cos compromisos de confidencialidade propios da a súa actividade.

DIOIVA INICIATIVAS, SL adoptou as medidas necesarias para manter o nivel de seguridade requirido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, co fin de evitar, na medida do posible e sempre segundo o estado da técnica, a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

Para proceder á xestión antes mencionada, pode ser necesario que se cedan os datos aos encargados do tratamento, empresas colaboradoras e administracións públicas (que poden comprobar a súa autenticidade) .

Se a PERSOA USUARIA ofrece datos persoais, referentes a persoas físicas distintas a ela mesma, deberá, con carécter previo á inclusión, informalas sobre o contido desta cláusula, de conformidade co disposto no artigo 5.4 do lei 15/1999 de Protección de Datos Persoais

DIOIVA INICIATIVAS, SL como responsable do arquivo, garante o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos datos facilitados. De acordo coa Lei de Protección de Datos Persoais (LO15 / 1999),a PERSOA USUARIA poderá, en calquera momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos persoais dirixinso un escrito al domicilio social, achegando copia do DNI ou pasaporte, polos medios previstos no Real Decreto 1720/2007 de 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro de protección de datos de carácter persoal.

DIOIVA INICIATIVAS, SL garante que todas as comunicacións comerciais dirixidas á súa clientela cumpren a normativa vixente.

Por iso, de acordo coa Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico e a Lei 32/2003 Xeral de Telecomunicacións, infórmaselle á PERSOA USUARIA que DIOIVA INICIATIVAS, SL poderá enviarLLE por medios electrónicos a información sobre produtos e servizos do seu interese aos que vostede presta o seu consentimento.

En calquera momento, poderá revogar esta autorización no enderezo info@ecovai.com

5. USO DE COOKIES: advírteselle á PERSOA USUARIA que esta web utiliza cookies. As cookies son pequenos arquivos de texto que se instalan no navegador do ordenador para rexistrar a súa actividade, enviando un identificador anónimo que está almacenado nel, a fin de facer a navegación máis sinxela, permitindo, por exemplo, o acceso a usuarios que se rexistraron previamente e acceso a áreas, servizos, promocións ou concursos reservados exclusivamente para eles, sen ter que se rexistrar cada vez. Pódense utilizar tamén para medir a audiencia, parámetros de tráfico e navegación, tempo da sesión, e / ou supervisar o progreso e número de entradas.

DIOIVA INICIATIVAS, SL tentará en todo momento establecer mecanismos adecuados para obter o consentimento da PERSOA USUARIA para a instalación de cookies que o requiran. Con todo, deberase ter en conta, de acordo coa lei, entenderase que: 1. a PERSOA USUARIA dá o seu consentimento se modifica a configuración do seu navegador desactivando as restricións que impiden a entrada de cookies, 2. que este consentimento non é necesario para a instalación daquelas cookies que sexan estrictamente necesarias para a prestación dun servizo explicitamente solicitado pola PERSOA USUARIA (mediante rexistro previo).

Pode ser que algunhas cookies utilizadas neste sitio non se relacionen con DIOIVA INICIATIVAS S.L. Isto ocorre porque nalgunhas páxinas do sitio web insírense contidos doutras (como un vídeo YouTube). Debido a que o referido contido procede doutra web, DIOIVA INICIATIVAS, SL non controla a configuración das ditas cookies. Se vostede quere cambiar a configuración de preferencias de configuración de cookies, deberá consultar os sitios deses terceiros para obter información.

6. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL: DIOIVA INICIATIVAS, SL por si mesma ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos da propiedade intelectual e industrial do seu sitio web, así como dos elementos que estean contidos nel (imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos, marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño...), quedando expresamente prohibidas a súa reprodución, distribución e comunicación pública, incluída a modalidade de posta a disposición da totalidade ou parte dos contidos desta web, en calquera soporte ou por calquera medio técnicos, sen a autorización da dita entidade.

A PERSOA USUARIA comprométese a respectar os dereitos de propiedade intelectual e industrial de DIOIVA INICIATIVAS, SL. Deberá absterse de eliminar, modificar ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que se instalou na páxina web.

7. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE: DIOIVA INICIATIVAS, SL non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e perdas de calquera natureza que se puidesen ocasionar como:

  • Falta de disponibilidade do sitio ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou prexudiciais no contido, a pesar de tomarse todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.
  • Deficiencias do servizo, redes de comunicación, dos problemas derivados da avaría ou uso de versións non-optimizadas de calquera navegador, erros de seguridade que se poidan producir, nin dos posibles danos que se poidan causar no sistema informático da PERSOA USUARIA, aos ficheiros ou documentos almacenados nel, como consecuencia da presenza de virus no seu ordenador utilizado para conectarse a servizos e contidos do sitio web, avarías telefónicas, interferencias, omisións ou desconexións no funcionamento do sistema electrónico motivado por causas alleas a DIOIVA INICIATIVAS, SL
  • Do coñecemento que poidan ter terceiros non autorizados da clase, condicións, características e circunstancias do acceso e uso que as PERSOAS USUARIAS fan da web e das informacións e servizos.
  • Do uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrario ás presentes Condicións Xerais, á boa fe, aos usos xerais aceptados ou á orde pública, da web, os seus servizos ou contidos, polas PERSOAS USUARIAS.

8. MODIFICACIÓNS: DIOIVA INICIATIVAS, SL resérvase o dereito a fectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas na web, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto contidos e servizos prestados a través dela, como a forma en que estes aparezan presentados ou localizados no seu sitio.

9. ENLACES: no caso de que www.ecovai.com conteña ligazóns ou hipervínculos a outros sitios, DIOIVA INICIATIVAS S.L. non exerce ningún control sobre os ditos sitios e contidos. Baixo ningunha circunstancia DIOIVA INICIATIVAS S.L., asume ningunha responsabilidade polo contido de calquera ligazón que pertenza a outro sitio, nin garante a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, precisión, exactitude, amplitude,veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida neses enlaces ou outros sitios de internet. Ademais, a inclusión destes enlaces externos non implica ningunha asociación, fusión ou colaboración coas entidades conectadas.

10. DEREITO DE EXCLUSIÓN: DIOIVA INICIATIVAS S.L. resérvase o dereito de bloquear o acceso dunha PERSOA USUARIA ante calquera indicio de uso fraudulento dos servizos ofrecidos, sen previo aviso, por conta propia ou de terceiros, que incumplan as presentes Condicións Xerais de uso.

11. XENERALIDADES: DIOIVA INICIATIVAS S.L. perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera uso indebido do seu sitio web, exercendo todas as accións civís e penais que correspondan.

12. MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN: DIOIVA INICIATIVAS S.L. pode cambiar en calquera momento as condicións especificadas aquí, sendo debidamente publicadas neste sitio. A vixencia destas condicións estará en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

13. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN: A relación entre DIOIVA INICIATIVAS S.L. e as persoas usuarias rexerase pola normativa española vixente. As partes sométense, á súa elección, para a resolución dos conflitos e con renuncia a calquera outro foro, aos xulgados e tribunais do domicilio da persoa usuaria.